Dr. Mezeg in ekipa
Storitve
Cenik storitev
Več o zdravljenju zob
Ordinacijski čas
Informacije za ZZZS paciente
E zdravje

Čakalna dobe

ČAKALNA DOBA ZA PRVI ORTODONTSKI PREGLED NA DAN 31. 5. 2018 JE:
1050 DNI

P R A V I L N I K

o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov

 

Navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju

K SPLOŠNEMU DOGOVORU ZA POGODBENO LETO 2011
(izvleček)

 

22. člen
Doda se nov 59. člen Priloge ZD ZAS II/a, ki se glasi:

»(1) Izvajalci v specialistično ambulantni dejavnosti, v dejavnosti zobozdravstva in v fizioterapiji izstavijo zavarovanim osebam specifikacijo opravljenih in Zavodu zaračunanih storitev, in sicer izključno na podlagi zahteve zavarovane osebe.

(2) Izvajalci patronaže in nege na domu po zaključku obravnave za tekoči mesec izstavijo zavarovanim osebam specifikacijo opravljenih in Zavodu zaračunanih storitev, in sicer izključno na podlagi zahteve zavarovane osebe.

(3) Specifikaciji iz prvega in drugega odstavka tega člena morata vključevati minimalni nabor podatkov: kratek opis storitev, datume obravnave, število točk ter znesek zaračunan Zavodu, specifikacija iz drugega odstavka tega člena pa mora dodatno vključevati še datum izdaje specifikacije ter podpis izvajalca in zavarovane osebe oziroma svojca.«

Določba velja od 1. januarja 2012.

 

24. člen

Prvi odstavek 24. člena Priloge BOL II/b se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Izvajalci po zaključku specialistično ambulantnega oziroma bolnišničnega zdravljenja izstavijo zavarovani osebi specifikacijo opravljenih in Zavodu zaračunanih storitev, ki vključuje minimalni nabor podatkov: kratek opis storitev, datum obravnave (od do), znesek, zaračunan Zavodu, pri ambulantni obravnavi pa tudi število točk. Zaračunani znesek mora biti izračunan v skladu z veljavnimi cenami za posamezno storitev na dan zaključka obravnave.«

Sprememba velja od 1. januarja 2012.