Dr. Mezeg in ekipa
Storitve
Cenik storitev
Več o zdravljenju zob
Ordinacijski čas
Informacije za ZZZS paciente
E zdravje

Pacientove pravice

Aktualna obvestila ZZZS

Kliknite za navodilo za navodilo za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico v obveznem zdravstvenem zavarovanju

OBVESTILO

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Zastopnik pacientovih pravic deluje po novem v okviru Nacionalnega inštituta za Javno zdravje in ima nov elektronski naslov avgust.rebic@nijz.si (04 2017109)
Kliknite na spodnje obvestilo
obvestilo.pdf

O B V E S T I L O

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (v nadaljevanju prva zahteva) imenovana pristojna oseba:
Mezeg Uroš, direktor podjetja, tel: 04/530 90 90.

Prvo zahtevo lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev oziroma v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi, v kolikor gre za domnevno neustrezno ravnanje. Pacient lahko vloži prvo zahtevo v treh mesecih po preteku rokov iz prejšnjih stavkov, če je za kršitev izvedel kasneje oziroma če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Prva zahteva se vloži pri pristojni osebi izvajalca ali neposredno pri zasebnem zdravniku posamezniku (60. člen Zakona o pacientovih pravicah). Prva zahteva, ki se poda pisno ali ustno na zapisnik, vsebuje zlasti:
– osebno ime, naslov prebivališča in kontaktne podatke pacienta,
– opis domnevne kršitve pacientovih pravic,
– podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma zdravstvenih sodelavcih,
– podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah,
– čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic,
– morebitne posledice domnevne kršitve pacientovih pravic in
– morebitni predlog za rešitev spora.
Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve. Če se iz pisne zahteve ne da razbrati, kdo jo je vložil ali če je zahteva žaljiva ali prepozna, se zahteve ne obravnava. O tem se napravi pisni zaznamek, ki se ga pošlje pacientu, če je znan. Če pisna zahteva ne vsebuje vseh sestavin, potrebnih za obravnavo, pristojna oseba pacienta pozove, da zahtevo v določenem roku dopolni. Če pacient zahteve v roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil, na kar se pacienta v pozivu za dopolnitev zahteve pacienta opozori.

Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je v Kranju
Avgust Rebič

prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj
Gosposvetska ulica 12
4000 Kranj
E-pošta: avgust.rebic(at)zzv-kr.si

Uradne ure: sreda od 12:00 do 20:00
četrtek od 7:00 do 15:00

Tel. številka za naročanje: 04/ 201 71 09
Sreda in četrtek od 13:00 do 15:00

Povezave